Make your own free website on Tripod.com
ปลาสวย น้ำใส
เมนูหลัก
เรื่องน่ารู้
ชนิดปลาสวยงาม
โรคและการดูแลรักษา
เกี่ยวกับเรา
Webbord


เรื่องน่ารู้ปลาสวยงาม

เรื่องน่ารู้ ปลาสวยงาม  (ปลาทอง ปลาหางนกยูง ปลาหมอสี ปลากัด)

การนำปลาที่มีชีวิตมาใส่เลี้ยงไว้ในภาชนะตั้งไว้ชมเล่นนั้น ได้เริ่มกันในกลุ่มประเทศทาง
ตะวันตกมาเป็นเวลาประมาณ2,000ปีมาแล้วแต่เดิมมานั้นมนุษย์ใช้ปลาเป็นอาหารเมื่อ
ต้องการปลาเมื่อใดก็ออกไปจับมาเป็นอาหารการออกไปจับแต่ละครั้งนั้นย่อมเป็นการ
ไม่สะดวกฉะนั้นเพื่อที่จะให้ปลาที่จับมาได้แล้วนั้นมีชีวิตอยู่ได้นานและอยู่ใกล้มือสะดวก
ต่อการที่จะจับขึ้นมาใช้ประโยชน์การเลี้ยงปลาจึงเริ่มขึ้นตั้ง แต่ครั้งนั้นโดยมี การขุด
สกัดไม้หรือหิน ให้เป็นอ่างขังน้ำใช้ในการเลี้ยงปลา

การเลี้ยงปลาไว้ชมเล่นนั้น เกิดหลังจากที่ได้มีการเลี้ยงปลาไว้เป็นอาหาร โดยเมื่อการ
วิวัฒนาการได้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นการที่จะนำปลาที่สวยงามวิจิตรพิสดารที่จับได้ได้บั่นทอน
ใช้เป็นอาหารเสียนั้น ย่อมเป็นที่น่าเสียดายด้วยเหตุนี้จึงได้มีการเลี้ยงปลา ไว้เพื่อชมเล่น
เกิดขึ้น และหลังจากนั้น เมื่อได้มีการคิดค้นทำกระจกขึ้นได้แล้ว การเลี้ยงปลาในตู้กระจก
ไว้ชมเล่น จึงได้แพร่หลาย และก้าวหน้าดังที่ปรากฏอยู่ ในทุกวันนี้

ความน่าสนใจของปลาสวยงาม     

ในกลุ่มประเทศทางตะวันออก ประเทศจีนเป็นประเทศแรกที่ได้มีการเลี้ยงปลาไว้ชมเล่นปลา
ที่เลี้ยงนั้นได้แก่ปลาซึ่งเป็นต้นกำเนิดของปลาทองมีลักษณะคล้ายปลาตะเพียน ได้มีการ
วิวัฒนาการขึ้นโดยมีสีสรรรูปลักษณะสวยงามเป็นปลาทอง ดังที่รู้จักกันในปัจจุบัน ญี่ปุ่นเป็น
ประเทศที่ควรจะได้รับเกียรติโดยนำมากล่าว ณ ที่นี้ เพราะศิลปวิทยา และความพากเพียรเอา
ใจใส่เป็นพิเศษในเรื่องการเลี้ยงปลา ทำให้เกิด "ปลาทอง" ที่สวยงามน่ารัก และน่าเลี้ยงขึ้น
ต่อมาก็เป็นที่รู้จักกันภายใต้ ชื่อว่าปลาสวยงามซึ่งทั้งนี้ รวมถึงปลาอื่นๆ ที่ สวยงามด้วย

ปลาสวยงามเริ่มเป็นที่นิยมเลี้ยงกันเมื่อใดนั้น จากหลักฐานเท่าที่พบปรากฏว่าประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นประเทศที่มีการเลี้ยงปลา เจริญก้าวหน้ามากกว่า ประเทศอื่นใดในตะวันออก นั้นเริ่ม
เลี้ยงปลาสวยงามเมื่อ พ.ศ. 2468 หรือเมื่อ 35 ปี มานี้เอง ปลาสวยงามชนิดแรกที่ญี่ปุ่นเลี้ยง
ได้แก่ ปลาหางดาบ (Swardtails)จากนั้นอีก 2 ปี จึงค่อยมีมากชนิดขึ้น

ในประเทศไทย ก็คงเริ่มเลี้ยงปลา สวยงามกันบ้างเมื่อไม่ช้าไม่นานกว่าประเทศญี่ปุ่นเท่าใดนัก
เพราะจากหลักฐาน เท่าที่พบปรากฏว่าเมื่อประมาณปี 2479 กรมประมงได้ร่วมมือกับกระทรวง
สาธารณสุข ส่งเสริมแนะนำให้ปล่อยปลา Gambusia ซึ่งเป็นปลาชนิดหนึ่งที่กินยุงและเรียกกัน
ว่าปลากินยุง ลงเลี้ยงตามบ่อ และอ่างน้ำ เพื่อกำจัดยุงอันเป็นสื่อนำเชื้อ มาเลเรีย นอกจากนี้
ปลาสวยงามที่มีกำเนิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก กันมานานแล้วเช่นปลาซิวหางแดงซึ่งปัจจุบัน
รู้จักในชื่อว่า รัสโบรา (Rasbora)ปลาข้างลาย รู้จักกันในชื่อว่า สุมาตรา หรือ Tiger barb และ
ปลาทรงเครื่องรู้จักกันในชื่อว่าRedfinnedsharkเมื่อระยะเริ่มแรกนั้นปลาสวยงามมีราคาแพงมาก ยากที่คนทั่วไปจะซื้อหามาเลี้ยงได้ทั้งนี้ เพราะยังไม่แพร่หลาย

ในปัจจุบันนี้การเลี้ยงปลาสวยงาม กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและยังเติบโตขยายเป็น
ธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ เป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้หลายพันล้านบาทต่อปี

http://suphamas.tripod.com